سوالات فصل ششم

درخواست حذف این مطلب
- صرفه جویی در آب یعنی چه؟ 2- باران چگونه تشکیل می شود؟ 3- برف چگونه تشکیل می شود؟ 4- چه ی آب ها را آلوده می کند؟ 5- چه چیزهایی آب ها را آلوده می کند؟ 6- چرا باید از آلودگی آب ها جلوگیری کرد؟ 7- چه شغل هایی را می شناسید که با آب در ارتباط هستند؟ 8- در چه جاهایی آب می بینید؟ 9- چه آبی برای برای آشامیدن مناسب است؟ 10- چه مقدار از سطح کره ی زمین را آب فرا گرفته است؟ 11- از آب دریا چه استفاده هایی می شود؟ 12- چند ورزش آبی را نام ببرید؟ 13- کدام آب برای رشد گیاه مناسب است؟ آب شور یا آب معمولی؟ 14- موارد استفاده از آب را نام ببرید؟ 15- آیا آب دریاها و اقیانوس ها قابل استفاده است؟ آیا آب دریاها برای آبیاری مناسب است؟